És el consum d’insectes una alternativa a la carn vermella?

Sabies que els insectes presenten un munt de beneficis per al consum de les persones i per a la fabricació de pinso per animals?

L’informe “La contribució dels insectes a la seguretat alimentària, a la vida i al medi ambient” resumeix alguns dels beneficis del consum d’insectes, tant per a les persones com per als animals.

La guia, elaborada per Afton Halloran i Paul Vantomme, basada en un estudi de la FAO, també pretén trencar molts prejudicis cap al consum d’insectes, com que es tracti d’aliments “d’emergència” o per als països en vies de desenvolupament. Segons aquesta guia i altres informes, resumim els avantatges del consum d’insectes respecte a la carn vermella:

Elaboració pròpia a partir de diversos informes.

AVANTATGES AMBIENTALS

1. Menys emissions de gasos d’efecte hivernacle

Els gasos d’efecte hivernacle produïts per la majoria dels insectes són inferiors als del bestiar convencional. Dos dels gasos d’efecte hivernacle més contaminants pel que fa a la indústria alimentària són el metà (CH4) i el diòxid de carboni (CO2). En el cas dels insectes, hi ha diverses investigacions que han provat que només alguns insectes, com els tèrmits i les paneroles en produeixen, tal com s’explica a la investigació “Quantificació de les emissions de GEI en dues espècies d’insectes comestibles[…]”

2. Més eficiència

Coneixes el concepte “conversió alimentària”? Es tracta d’un indicador sobre els costos de producció: quants kg d’aliment ha de consumir l’animal per a crear un kg de carn per al consum humà? Les taxes de conversió poden oscil·lar molt en funció de l’espècie i les pràctiques de producció utilitzades, però, en qualsevol cas, els insectes tenen taxes de conversió molt eficients. De mitjana, els insectes poden convertir 2 kg d’aliment en 1 kg de massa d’insecte, mentre que el bestiar requereix 8 kg d’aliment per a produir 1 kg d’augment del seu pes corporal. Això implica un benefici en els costos de producció i també en l’impacte ambiental.

3. Reciclatge

Els insectes poden alimentar-se de residus biològics, com ara residus alimentaris o d’origen humà, adob o fems. A més, són capaços de transformar aquests residus en proteïnes d’alta qualitat, que també es poden utilitzar com a pinso. 

4. Menys consum d’aigua

Els insectes necessiten molta menys aigua que el bestiar tradicional. Els cucs de la farina, per exemple, són molt resistents a les sequeres. 

AVANTATGES PER A LA SALUT 

El contingut nutricional dels insectes depèn de l’etapa de la vida en què es troben, del seu hàbitat i de la seva dieta. No obstant això, com a norma general, podem dir que: 

1. Els insectes són rics en proteïnes 

L’informe “Nutritional composition and safety aspects of edible insects”(Composició nutricional i aspectes relacionats amb la seguretat dels insectes comestibles) explica que els insectes proporcionen proteïnes i nutrients de molta qualitat. Contenen entre un 30 i un 65% de proteïna, fet que implica que compten amb més proteïna que els llegums i que alguns en tenen més que la soja. 

2. Gran quantitat de nutrients i greixos bons

Els insectes també són rics en fibra i micronutrients com el coure, el ferro, el magnesi, el fòsfor, el manganès, el seleni o el zinc, segons l’estudi de la FAO “La contribució dels insectes a la seguretat alimentària, a la vida i al medi ambient”. També és destacable que els greixos que contenen se solen considerar bons, segons l’estudi que la FAO va publicar el 2013 “Insectes comestibles: perspectives de futur per a la seguretat alimentària i per a l’alimentació”

3. Menor transmissió de malalties

Els insectes plantegen un risc reduït de transmissió de malalties zoonòtiques (malalties que es transmeten dels animals als humans) com la grip aviària o l’encefalopatia espongiforme bovina, més coneguda com la malaltia de les vaques boges. Podria ser que el consum d’insectes plantegi un risc menor de transmissió d’infeccions zoonòtiques que el de mamífers i ocells, segons l’informe de la FAO del 2013, tot i que encara cal investigar aquest assumpte amb més profunditat.

No es coneixen casos de transmissió de malalties o parasitoides a humans derivats del consum d’insectes (sempre que els insectes hagin estat manipulats en les mateixes condicions d’higiene que qualsevol altre aliment). No obstant això, poden produir-se al·lèrgies comparables a les que provoquen els crustacis, que també són invertebrats artròpodes.

BENEFICIS SOCIALS I ECONÒMICS

En la guia elaborada per Halloran i Vantomme també s’esmenten els beneficis per a la societat i per a l’economia que potencialment pot arribar a tenir el consum d’insectes: 

1. Eficiència econòmica

La cria d’insectes no requereix de tecnologia gaire avançada ni grans inversions econòmiques, de manera que pot suposar un canvi important en la indústria alimentària.

2. Facilitat per a ser processats

Els insectes són relativament fàcils de processar per a utilitzar-se com a aliment humà i animal. A més, poden convertir-se en pasta o moldre’s per a fer farina, i també se’n poden extreure les seves proteïnes.

3. Noves oportunitats laborals i de negoci

La cria d’insectes per al consum humà o animal i totes les derivades de la producció alimentària poden generar noves oportunitats de negoci, i en conseqüència, de feina, arreu del món.

Digues la teva! Què t’ha semblat, aquesta opció? Creus que el consum d’insectes és una bona alternativa a la carn vermella? Tu en menjaries, després de tot això que t’hem explicat? Comparteix la teva opinió a les xarxes socials amb el hashtag #InsectesAlPlatDirectes